A Miskolci Református Egyház 1554-től 1948-ig egy, közös történelmi múlttal rendelkezett. Azt követően pedig egy törzsből hajtottak ki az önálló gyülekezetek, így a Belvárosi Egyházközség is, mely a Kossuth utcai templom köré szerveződött. Alapító lelkipásztora dr. Enyedy Andor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, főgondnoka pedig Dr. Gálffy lmre, Miskolc polgármestere volt.

A II. világháború nyomorúságai után nagy lelki ébredés következett. Így ebben a gyülekezetben is szerteágazó, tartalmas lelki élet folyt. Ám a kommunista diktatúra kiépülése léket ütött az egyház hajóján. Gyülekezetünk is nagy veszteségeket szenvedett el. Az egyház bázisát jelentő egykori miskolci gazdákat földjeiktől és jószágaiktól megfosztották, házaikat kisajátították, sokakat hortobágyi kényszermunkatáborba hurcoltak. A gyülekezetbe járó tisztviselőket, értelmiségieket, kereskedőket, iparosokat pedig más módon félemlítették meg és kényszerítették behódolásra. Az iskolai hittanoktatást is beszüntették. Egyházkerületünk püspök-lelkipásztora ameddig tudott, ellenállt. A diktatúra egyházellenessége azonban őt is célpontjának tekintette: püspöki tisztétől megfosztották, lelkészi állásáról lemondásra kényszerítették, az egyházkerületet pedig megszüntették. Ennek egyenes következménye lett a gyülekezet szétszóródása. Csak a gyülekezet leghűségesebb tagjai maradtak meg Krisztus ügye mellett. Sajnos a látható egyház igazodott a fennálló rendszerhez, de a láthatatlan egyház búvópatakként mégis tovább élt rejtőzködő módon a miskolciak otthonában, baráti, testvéri közösségeikben. Isten megrostálta a Miskolc-belvárosi Református Gyülekezetet is, de életét megtartotta.

A puha diktatúra időszakában, 1984-ben az egyházközség Kossuth utcai telkére építették meg az Egyházkerületi Székház épületét, mely új lendületet jelentett az egyházi élet terén. Jelenleg is, a Kossuth utca 17. szám alatt található a lelkészi hivatal, a nagyterem és a lelkészlakás.

A rendszerváltozás váratlanul érte az egyházat. Jó volt megtapasztalni az emberek tömeges megindulását az egyház felé. Újra beindulhatott az iskolai hitoktatás is. A templom megtelt Isten Igéjére vágyakozó emberekkel. Az ifjúsági munka eredményeképpen öt ma is szolgáló lelkipásztor került ki a gyülekezetből. Hálásak vagyunk Istennek, hogy új lelki otthonnal is gazdagodhattunk a Nyilas Misi Ház 2003-ban történt felszentelésével. Ez az épület a gyülekezet és a világ közös találkozási pontjaként épült és ma is várja a különböző lelki alkalmak iránt érdeklődőket.

Különleges kegyelmi időnek tekintjük az elmúlt évtizedet, amikor is az Eszter-harang, az Angster-orgona, a toronyban lévő óraszerkezet, külső-belső templomfelújítás, új padfűtés kialakítása, templomi csillárok és falikarok felszerelése által ékesíthettük fel a Kossuth utcai templomot.

Bár mi nem élünk közvetlen üldözések közepette, de a mai társadalom liberális felfogása és életmódja talán még nagyobb kihívást jelent a hitben való megállásra és megmaradásra, mint a diktatúra éveiben.

Arra hívattunk el, hogy Jézus Krisztus evangéliumát, ingyen kegyelmét, az örök élet ajándékát hirdessük minden embertársunknak és egymás terhét hordozva igyekezzünk betölteni Krisztus Urunk törvényét.

Marana-tha! Jövel, Urunk Jézus!